Αίτηση εργασίας

Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο *  
Όνομα μητρός *  
ΑΔΤ *  
Πόλη *   
  Show Date Picker ΑΦΜ *  
Κινητό τηλ. *  

Αριθμός τέκνων 

Φύλλο και Στρατιωτικές υποχρεώσεις *

Υπηκοότητα *
Γραμματικές γνώσεις
Βαθμίδα εκπαίδευσης *
Δίπλωμα οδήγησης   
Α. Επαγγελματική εμπειρία - προυπηρεσία
Είδος επιχείρησης   
Χρόνος απασχόλησης έως  
   
Τηλ. επικοινωνίας   
Είδος επιχείρησης   
Χρόνος απασχόλησης έως
   
Τηλ. επικοινωνίας  
Είδος επιχείρησης   
Χρόνος απασχόλησης έως  
   
Τηλ. επικοινωνίας  
   

Δηλώνω υπεύθυνα με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/86, πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση είναι αληθή και αποδεικνύονται από επίσημα δικαιολογητικά που είναι στη διάθεση του Ομίλου Εταιρειών ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ στην περίπτωση που ζητηθούν. Η παραποίηση στοιχείων αποτελεί λόγο καταγγελίας ενδεχόμενης σύμβασης εργασίας. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι ο Όμιλος Εταιρειών ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που οικιοθελώς και με ρητή συγκατάθεση παρέχω με σκοπό τη κάλυψη θέσεως εργασίας. Ο Όμιλος Εταιρειών ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ σας παρέχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR).

 

Market In ΑΕΒΕ
ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003

Τηλ.Κέντρο: 22991-50500
Fax: 22991-50799
Email: info@market-in.gr


Όροι Χρήσης | Πολιτική Ασφάλειας | Site Map          © 2013 Market In AEBE