Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και αντικείμενο εργασιών

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (εφ' εξής "ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ") εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στη ΒΙΠΑ θέση Ντοροβατέζα και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης, διατηρώντας αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων (Super Market) ανά την Ελλάδα.

Σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι. Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου.

Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Ονοματεπώνυμο
• Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• Φύλλο (άνδρας/γυναίκα)
• Κάρτα πιστότητας (daily card)
• Βιογραφικά υποψηφίων, συμβάσεις εργασίας, υποχρεωτικά δεδομένα υγείας και μισθοδοσίας βάσει νομοθεσίας
• Έγγραφα νομικών υποθέσεων

Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα πολιτική απορρήτου, ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατηρεί, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. Επίσης, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.

Τρίτοι στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους αναφερόμενους στην παράγραφο «Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σκοπούς. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεσμεύεται ότι οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν. Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δηλώνει ότι έχει υπογράψει εκ των προτέρων συμβάσεις με τις εταιρείες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όροι σχετικοί με τη λήψη από αυτές μέτρων ασφαλείας και την παρακολούθηση από τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ των μέτρων αυτών.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση που η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τη ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 22991-50500 και ειδικότερα με την Κο Σταμάτη Ευσταθόπουλο, αρμόδιο για θέματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@market-in.gr . Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Φόρμα Συγκατάθεσης

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει υπογράψει στη φόρμα συγκατάθεσης και εφόσον έχει επιλέξει τη δραστηριότητα που τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν.

Η φόρμα συγκατάθεσης περιέχει το παρακάτω κείιμενο σε απλή και κατανοητή γλώσσα:

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συναινώ και συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR (ΕΕ) 2016/679, για κάθε νόμιμο σκοπό σύννομης επεξεργασίας και μόνο για το απαιτούμενο προς τούτο χρονικό διάστημα, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων που εγγυώνται την ασφάλεια, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ως εκ τούτου, έχω τα δικαιώματα πρόσβασης των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας ή εναντίωσής μου σε αυτήν.

Οι κύριες δραστηριότητες στις οποίες η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είναι:

• Δραστηριότητα επιβράβευσης πόντων και επικοινωνία προωθητικών ενεργειών στους καρτούχους της κάρτας πιστότητας daily card. Η κάρτα απενεργοποιείται αυτόματα εφόσον το υποκείμενο δεδομένων δεν την έχει χρησιμοποιήσει για περισσότερο από τρία έτη, πέραν της δυνατότητας που έχει το υποκείμενο των δεδομένων και οποτεδήποτε θελήσει να διαγραφούν τα δεδομένα του όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
• Επικοινωνία από τους πελάτες με σκοπό να αναφέρουν παρατηρήσεις, σχόλια ή οποιοδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά άπό 2 έτη.
• Δραστηριότητες που αφορούν την επεξεργασία βιογραφικών, συμβάσεων εργασίας, και υποχρεωτικά δεδομένα υγείας και μισθοδοσίας. Τα βιογραφικά διαγράφονται μετά από διάστημα ενός έτους, εκτός των περιπτώσεων που ο υποψήφιος ενταχθεί στο δυναμικό της MARKET IN με σύμβαση εργασίας.
• Δραστηριότητες που αφορούν διαγωνισμούς και κληρώσεις για την απόκτηση δώρων. Τα δεδομένα διαγράφονται με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Τροποιήσεις των πληροφοριών της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Επιθυμούμε να παρουσιάζουμε πάντα στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές προϊόντων και ως εκ τούτου, να προσαρμόζουμε συνεχώς το φάσμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Οποιαδήποτε σχετική μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Market In ΑΕΒΕ
ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 19003

Τηλ.Κέντρο: 22991-50500
Fax: 22991-50799
Email: info@market-in.gr


Όροι Χρήσης | Πολιτική Ασφάλειας | Site Map          © 2013 Market In AEBE